بررسی پیامدهای مادری و جنینی در مادران تحت بی‌دردی اسپاینال در مقایسه با گروه شاهد

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

لیدا مظفریان
مریم رضوی
رضوانه مشهدی علیرضا داشی‌پور

چکیده

مقدمه: کاهش مناسب درد زایمانی، همواره یکی از مهم‌ترین اهداف علم طب بوده است و درخواست تسکین درد لیبر از طرف بیمار، ضرورت کافی برای کاربرد روش‌های تسکین درد محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی پیامدهای مادری و جنینی مادرانی که تحت بی‌دردی اسپاینال قرار گرفته‌اند در مقایسه با گروه شاهد در مادران مراجعه‌کننده به زایشگاه بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان در سال 1398 طراحی شد.


شیوه‌ی مطالعه: پژوهش حاضر به صورت موردی- شاهدی بود که بر روی 200 زن باردار در سال 1398 انجام شد. زنان بارداری که معیارهای ورود به مطالعه داشتند به انتخاب متخصص بیهوشی، در گروه‌های زایمان بی‌درد (اسپینال) قرار گرفتند. گروه شاهد نیز با روش تصادفی ساده از بین افرادی انتخاب شدند که معیارهای ورود را دارا بوده ولی تمایلی به انجام زایمان بی‌درد نداشتند. دو گروه با استفاده از آزمون‌های آماری ANOVA، Kruskal-Wallis، رگرسیون خطی، Chi-Squared و Fisher's exact test مورد مقایسه قرار گرفتند. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.


یافته‌ها: طول مراحل اول و دوم لیبر در گروه بدون مداخله، به صورت معنی‌داری کمتر از گروه‌های بی‌درد بود. در روش بی‌دردی مورد استفاده، تأثیرات منفی بر روی نوع زایمان، آپگار نوزاد نداشت و منجر به بروز عوارض در مادر در مرحله‌ی پس از زایمان نشد.‌


نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان داد که روش بی‌دردی اسپاینال، تأثیرات منفی بر پیامدهای مادری و نوزادی نداشت.


کلمات کلیدی: بی‌حسی اسپاینال، بی‌دردی لیبر، سوفنتالیل

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Leifer G. Maternity Nursing - Elsevier eBook on VitalSource (Retail Access Card): An Introductory Text. Philadelphia, PA: Saunders; 2011.
2. Silva M, Halpern SH. Epidural analgesia for labor: Current techniques. Local Reg Anesth 2010; 3: 143-53.
3. Cunningham FG. Obstetricia de Williams. New York, NY: McGraw Hill; 2015.
4. Ashraf Danjooei T, Paghandeh F, Ebrahiminejad Gh. The quality and intensity of labor pain based on McGill pain questionnaire in parturient women admitted in the maternity ward of Afzalipour Hospital in Kerman. J Kerman Univ Med Sci 2015; 18(2): 163-171. [In Persian].
5. McMahon S, Koltzenburg M, Tracey I, Turk DC. Textbook of pain. Philadelphia, PA; Saunders; 1999.
6. Ogboli-Nwasor EO, Adaji SE. Between pain and pleasure: Pregnant women's knowledge and preferences for pain relief in labor, a pilot study from Zaria, Northern Nigeria. Saudi J Anaesth 2014; 8(Suppl 1): S20-S24.
7. Størksen HT, Garthus-Niegel S, Adams SS, Vangen S, Eberhard-Gran M. Fear of childbirth and elective caesarean section: a population-based study. BMC Pregnancy and Childbirth 2015; 15(1): 221.
8. Sharma SK, Alexander JM, Messick G, Bloom SL, McIntire DD, Wiley J, et al. Cesarean delivery: a randomized trial of epidural analgesia versus intravenous meperidine analgesia during labor in nulliparous women. Anesthesiology. Anesthesiology 2002; 96(3): 546-51.
9. Gary CF, Leveno KJ, Bloom SL, Rouse DJ. Spong CY Williams obstetrics. New York, NY: McGraw-Hill Co; 2014.
10. Bragg F, Cromwell DA, Edozien LC, Gurol-Urganci I, Mahmood TA, Templeton A, et al. Variation in rates of caesarean section among English NHS trusts after accounting for maternal and clinical risk: cross sectional study. BMJ 2010; 341: c5065.
11. Phadungkiatwattana P, Tongsakul N. Analyzing the impact of private service on the cesarean section rate in public hospital Thailand. Arch Gynecol Obste 2011; 284(6): 1375-9.
12. Tillett J. Should elective cesarean birth be an accepted option for women? J Perinatal Neonatal Nurs 2005; 19(1): 4-6.
13. Rashidian A, Karimi-Shahanjarini A, Khosravi A, Elahi E, Beheshtian M, Shakibazadeh E, et al. Iran's multiple indicator demographic and health survey-2010: Study protocol. Int J Prev Med 2014; 5(5): 632-42.
14. Patel DKC, Kavishvar NA. Comparison of epidural technique with combined spinal epidural technique for labor analgesia. Indian J Clin Anesthesia 2018; 5(1): 129-33.
15. Hacker N, Gambone J, Hobel C. Obstetrics and gynecology. Amsterdam, Netherlands: Elsevier; 2015.
16. Cunningham FG, Williams JW. Obstetrics. Williams: Saunders; 2007.
17. Carli F, Creagh-Barry P, Gordon H, Logue MM, Dore CJ. Does epidural analgesia influence the mode of delivery in primiparae managed actively? A preliminary study of 1250 women. Int J Obstet Anesth 1993; 2(1): 15-20.
18. Thallon A, Shennan A. Epidural and spinal analgesia and labour. Curr Opin Gynecol. 2001; 13(6): 583-70.
19. Agrawal D, Makhija B, Arora M, Haritwal A, Gurha P. The effect of epidural analgesia on labour, mode of delivery and neonatal outcome in nullipara of India, 2011-2014. J Clin Diagn Res. 2014; 8(10): OC03-6.
20. Hasegawa J, Farina A, Turchi G, Hasegawa Y, Zanello M, Baroncini S. Effects of epidural analgesia on labor length, instrumental delivery, and neonatal short-term outcome. J Anesth 2013; 27(1): 43-7.
21. Malek Khosravi Sh, Rezavend N, Karbasfroushan A, Zanganeh M, Mokri Y. Effects and side effects of combined spinal epidural analgesia on progress of labor and delivery. J Kermanshah Univ Med Sci 2010; 13(4): 320-7. [In Persian].
22. Leighton BL, Halpern SH. The effects of epidural analgesia on labor, maternal, and neonatal outcomes: a systematic review. Am J Obstet Gynecol 2002; 186(5 Suppl Nature):
S69-77.